Google search
ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                                 ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )                               ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                             ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )
ເຂົ້າລະບົບ
ສະແດງຄໍາເຫັນ
 
 
ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ ອັບເດດຫຼ້າສຸດເມື່ອ
1ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນລະບົບ Core Banking 2019-10-25 11:09:56
2ລະບຽບນຳໃຊ້ core banking ສິນເຊື່ອ 2019-08-08 11:30:42
3ລະບຽບນຳໃຊ້ Core banking ພະແນກບັນຊິ 2019-08-08 11:30:19
4ລະບຽບນຳໃຊ້ Core banking 2019-08-08 11:29:58
5ແຈ້ງການກະກຽມຝຶກອົບຮົມລະບົບ CoreBanking 2019-07-26 11:22:00
6ແຈ້ງການຢຸດການນຳໃຊ້ລະບົບ Bank 2009 2019-07-26 11:21:11
7ແຈ້ງເຖິງບັນດາລູກຄ້າ ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ໄດ້ປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວ 2019-07-19 10:21:56
8ອັບເດດທູນກວດຂໍ້ມູນ bank 2009 ແລະ corebanking V3.0 (ແກ້ໄຂການສົ່ງຂໍ້ມູນເລກບັນຊີຄໍອອກເອກເຊວບໍຖືກ) 2019-07-03 11:23:47
9ໂປຣແກມ winrar ເວີຊັນລາຊຸດສຳຫັລບໄວ້ແຕກຂໍ້ມູນທີ່ດາວໂຫລດເທິງເວັບໄຊ 2019-07-01 21:52:14
10ອັບເດດທູນກວດຂໍ້ມູນ bank 2009 ແລະ corebanking V2.0 2019-07-01 17:49:20
11ທູນກວດຂໍ້ມູນລະຫວາງ ແລະ ແບບຟອມຕົວຢາງໄຟຈັບຄູ Bank2009 ແລະ Corebanking 2019-06-29 11:53:36
12ກະ​ກຽມ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ Bank 2009 2019-06-27 14:49:46
13ແຈ້ງ​ແນະ​ນຳ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ ແລະ ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ເຊື່ອ​ໂຍງ ຄໍ​ແບ້​ງ​ຄີງ 2019-06-12 14:52:43
14ແຈ້ງການຂອດປະສານງານກັບວຽກງານທີ່ຕິດພັນພະແນກໄອທີ 2019-01-23 14:18:54
15ແຈ້ງການສັງລວມລາຍຊື່ແລະຕື່ມຂໍ້ມູນລາຍຊື່ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບເຮັດທຸລະກໍາCoreBanking 2019-01-15 14:25:17
16Auto-Clear-INT-989 2018-12-31 11:24:04
17Auto-clear-INT 2018-12-31 11:16:04
18ແຈ້ງການຮັບສະໝັກພະນັກງານIT 2018-11-28 14:47:00
19ຄໍາແນະນໍາການສັງລວມFileExcelຈັບຄູ່ບັນຊີດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ(ໃນຜັງ-ນອກຜັງ)ກັບບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 2018-08-27 14:38:43
20ແຈ້ງເຕືອນ ID ເລກທີ 61 ວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2018 2018-07-31 09:23:37
21Report-Loan-9904 2018-07-31 08:47:42
22NBB_Migration Customer 2018-07-16 11:12:57
23Migration Customer All 2018-07-16 11:09:34
24ຄໍາແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກບັນຊີ-ບໍລິການລະຫວ່າງBank2009 ແລະ Core Baking 2018-07-13 11:08:00
25TR2388100 ແປງໃໝ່ ວັນທີ 15-06-2018 2018-06-15 16:02:44
ໜ້າ : 1 2 3 4

# ຫມາຍເຫດ : ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງໂປແກຣມອ່ານ PDF ຈິ່ງສາມາດອ່ານ ຟ໋າຍແຈ້ງການໄດ້