Google search
ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                                 ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )                               ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                             ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )
ເຂົ້າລະບົບ
ສະແດງຄໍາເຫັນ
 
 
ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ ອັບເດດຫຼ້າສຸດເມື່ອ
1ແຈ້ງການຂອດປະສານງານກັບວຽກງານທີ່ຕິດພັນພະແນກໄອທີ 2019-01-23 14:18:54
2ແຈ້ງການສັງລວມລາຍຊື່ແລະຕື່ມຂໍ້ມູນລາຍຊື່ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບເຮັດທຸລະກໍາCoreBanking 2019-01-15 14:25:17
3Auto-Clear-INT-989 2018-12-31 11:24:04
4Auto-clear-INT 2018-12-31 11:16:04
5ແຈ້ງການຮັບສະໝັກພະນັກງານIT 2018-11-28 14:47:00
6ຄໍາແນະນໍາການສັງລວມFileExcelຈັບຄູ່ບັນຊີດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ(ໃນຜັງ-ນອກຜັງ)ກັບບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 2018-08-27 14:38:43
7ແຈ້ງເຕືອນ ID ເລກທີ 61 ວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2018 2018-07-31 09:23:37
8Report-Loan-9904 2018-07-31 08:47:42
9NBB_Migration Customer 2018-07-16 11:12:57
10Migration Customer All 2018-07-16 11:09:34
11ຄໍາແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກບັນຊີ-ບໍລິການລະຫວ່າງBank2009 ແລະ Core Baking 2018-07-13 11:08:00
12TR2388100 ແປງໃໝ່ ວັນທີ 15-06-2018 2018-06-15 16:02:44
13ໂປຣແກຣມ TR-Interest 2018-03-14 09:55:37
14ເຄື່ອງມືຊ່ວຍໂອນເລກບັນຊີ2388500 v4.0 2018-03-01 16:21:50
15ຄູ່ມື program TR-Interest V2.0 2018-03-01 10:38:27
16program ໂອນທຸລະກຳ ໂອນລ້າງດອກເບ້ຍ ໂອໂຕ ຈາກ Core ຫາ Bank2009 2018-02-28 15:56:50
17ຕາຕະລາງຈັບຄູ່ ເດືອນ 12 ຜົ້ງສາລີ 2018-02-01 09:15:32
18ເອກເຊວ ຈັບຄູ່ 2388 ຜົ້ງສາລີ 2018-01-30 21:37:38
19ແຈ້ງການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປິດບັນຊີປະຈໍາເດືອນລະຫວ່າງBank2009ແລະCoreBankingທົ່ວລະບົບ 2018-01-30 11:07:15
20ຈັດຊັັ້ນຫນີ້ເດືອນຫນຶ່ງສຳນັກງານໃຫຍ່ 2018-01-29 13:29:25
21ຄໍາແນະນໍາ(ເພີ່ມ2)ການຈັດຕັງປະຕິບັດການລົງບັນຊີຄູ່ຂະໜານລະຫວ່າງBank2009ແລະCoreBanking 2018-01-23 15:44:35
22ຄໍາແນະນໍາການຈັດຕັງປະຕິບັດການລົງບັນຊີຄູ່ຂະໜານລະຫວ່າງBank2009ແລະCoreBanking 2018-01-22 09:37:55
23ແຈ້ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານCoreBankingທົ່ວລະບົບ 2018-01-19 15:12:53
24ແຈ້ງ​ການ ການ​ລົງ​ຄູ່​ຄະ​ໜານ​ລະ​ຫວ່າງ​ລະ​ບົບ Bank 2009 ແລະ ລະ​ບົບ​ຄໍ​ແບ້ງ​ຄິງ ທົ່ວ​ລະ​ບົບ 2018-01-16 10:01:53
25New Check Bank2009 2017-12-14 10:25:36
ໜ້າ : 1 2 3 4

# ຫມາຍເຫດ : ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງໂປແກຣມອ່ານ PDF ຈິ່ງສາມາດອ່ານ ຟ໋າຍແຈ້ງການໄດ້