Google search
ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                                 ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )                               ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                             ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )
ເຂົ້າລະບົບ
ສະແດງຄໍາເຫັນ
 
 
ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ ອັບເດດຫຼ້າສຸດເມື່ອ
1ລະບຽບນຳໃຊ້ core banking ສິນເຊື່ອ 2019-08-08 11:30:42
2ລະບຽບນຳໃຊ້ Core banking ພະແນກບັນຊິ 2019-08-08 11:30:19
3ລະບຽບນຳໃຊ້ Core banking 2019-08-08 11:29:58
4ແຈ້ງການກະກຽມຝຶກອົບຮົມລະບົບ CoreBanking 2019-07-26 11:22:00
5ແຈ້ງການຢຸດການນຳໃຊ້ລະບົບ Bank 2009 2019-07-26 11:21:11
6ແຈ້ງເຖິງບັນດາລູກຄ້າ ທະນາຄານ ນະໂຍບາຍ ໄດ້ປິດບໍລິການຊົ່ວຄາວ 2019-07-19 10:21:56
7ອັບເດດທູນກວດຂໍ້ມູນ bank 2009 ແລະ corebanking V3.0 (ແກ້ໄຂການສົ່ງຂໍ້ມູນເລກບັນຊີຄໍອອກເອກເຊວບໍຖືກ) 2019-07-03 11:23:47
8ໂປຣແກມ winrar ເວີຊັນລາຊຸດສຳຫັລບໄວ້ແຕກຂໍ້ມູນທີ່ດາວໂຫລດເທິງເວັບໄຊ 2019-07-01 21:52:14
9ອັບເດດທູນກວດຂໍ້ມູນ bank 2009 ແລະ corebanking V2.0 2019-07-01 17:49:20
10ທູນກວດຂໍ້ມູນລະຫວາງ ແລະ ແບບຟອມຕົວຢາງໄຟຈັບຄູ Bank2009 ແລະ Corebanking 2019-06-29 11:53:36
11ກະ​ກຽມ​ຢຸດ​ຕິ​ການ​ນຳ​ໃຊ້ Bank 2009 2019-06-27 14:49:46
12ແຈ້ງ​ແນະ​ນຳ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຄອມ​ພິວ​ເຕີ ແລະ ອຸ​ປະ​ກອນ​ການ​ເຊື່ອ​ໂຍງ ຄໍ​ແບ້​ງ​ຄີງ 2019-06-12 14:52:43
13ແຈ້ງການຂອດປະສານງານກັບວຽກງານທີ່ຕິດພັນພະແນກໄອທີ 2019-01-23 14:18:54
14ແຈ້ງການສັງລວມລາຍຊື່ແລະຕື່ມຂໍ້ມູນລາຍຊື່ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບເຮັດທຸລະກໍາCoreBanking 2019-01-15 14:25:17
15Auto-Clear-INT-989 2018-12-31 11:24:04
16Auto-clear-INT 2018-12-31 11:16:04
17ແຈ້ງການຮັບສະໝັກພະນັກງານIT 2018-11-28 14:47:00
18ຄໍາແນະນໍາການສັງລວມFileExcelຈັບຄູ່ບັນຊີດອກເບ້ຍຄ້າງຮັບ(ໃນຜັງ-ນອກຜັງ)ກັບບັນຊີເງິນຝາກກະແສລາຍວັນ 2018-08-27 14:38:43
19ແຈ້ງເຕືອນ ID ເລກທີ 61 ວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2018 2018-07-31 09:23:37
20Report-Loan-9904 2018-07-31 08:47:42
21NBB_Migration Customer 2018-07-16 11:12:57
22Migration Customer All 2018-07-16 11:09:34
23ຄໍາແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກບັນຊີ-ບໍລິການລະຫວ່າງBank2009 ແລະ Core Baking 2018-07-13 11:08:00
24TR2388100 ແປງໃໝ່ ວັນທີ 15-06-2018 2018-06-15 16:02:44
25ໂປຣແກຣມ TR-Interest 2018-03-14 09:55:37
ໜ້າ : 1 2 3 4

# ຫມາຍເຫດ : ຕ້ອງໄດ້ຕິດຕັ້ງໂປແກຣມອ່ານ PDF ຈິ່ງສາມາດອ່ານ ຟ໋າຍແຈ້ງການໄດ້