Google search
ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                                 ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )                               ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                             ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )
ເຂົ້າລະບົບ
ສະແດງຄໍາເຫັນ
 
     
  ປະຫວັດຫຍໍ້ ຂອງ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ  
 

          ທະນາຄານ​ນະ​ໂຍບາຍ ​ເປັນ​ຊື່​ລາວຂຽນ​ເປັນ​ຊື່ພາສາອັງກິດ​ວ່າ : NAYOBY BANK (ທນບ ຫລື NBB ) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ຕາມໃບອະນຸຍາດ ເລກທີ່ 03/ທຫລ ລົງວັນທີ່ 15/09/2006 ຂອງຜູ້ວ່າການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ ເປັນທະນາຄານ ສະເພາະກິດ ມີຖານະເປັນ ນິຕິບຸກຄົນ ດຳເນີນງານ ໂດຍບໍ່ສະແຫວງຫາຜົນກຳໄລ, ໂດຍຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງທະນາຄານ ແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ. ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ແຫລ່ງທຶນນະໂຍບາຍ ດ້ວຍການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ຊຸກຍູ້ການພະລິດສິນຄ້າ ໃນ 47 ຕົວເມືອງທຸກຍາກ ແລະ ຈຸດສຸມ ໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ດ້ວຍການ ຫັນພື້ນຖານ ເສດຖະກິດ ທຳມະຊາດ ໄປສູ່ເສດຖະກິດສິນຄ້າ ໃນຂົງເຂດ ກຳຊິກຳ ຂະຫນາດນ້ອຍ, ຫັດຖະກຳ ແລະ ການບໍລິຫານໃນຊົນນະບົດ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ, ການກູ້ຢືມ ດອກເບ້ຍຕ່ຳ.