× ການຝຶກອົບຮົບເຕັກນິກປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ/ຫນີບກີບຂື້ນທະບຽນງົວ ຈຸດສຸມບຸນຖີ່ນ(ຈຸດສຸມຂອງທ້ອງຖິ່ນ) ເມືອງຄຳ ແຂວງຊຽງຂວາງ
image

ພາບ-ຂ່າວໂດຍ: ນິກຄໍາ ສິງໄຊເພັງ
    ໃນວັນທີ 11-15/06/2018ຜ່ານມານີ້, ຢູ່ທີ່ຈຸດສຸມບຸນຖີ່ນ (ຈຸດສຸມຂອງທ້ອງຖິ່ນ) ເມືອງຄຳແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ຈັດພິທີຝຶກອົບຮົມເຕັກນີກການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດພ້ອມທັງຂື້ນທະບຽນສັດລ້ຽງແລະສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດລ້ຽງໃຫ້ປະຊາຊົນ 10 ບ້ານຢູ່ຈຸດສຸມບຸນຖິ່ນ ເມືອງຄຳ ແຂວງຊຽງ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານບຸນສະຫລອງ ໂພທິລາດ ຮອງຫົວໜ້າທະນາຄານນະໂຍບາຍ ສາຂາຊຽງຂວາງ ພ້ອມດ້ວຍວິຊາການສາຂາ ໄດ້ສົມທົບກັບຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງຄຳ ເຊີ່ງໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກດັ່ງກ່າວແບ່ງເປັນ 2 ຈຸດຄື : 
    • ຈຸດທີ່ໜື່ງ ຈັດຢູ່ສະໂມສອນບ້ານພຽງດ້າງ ມີ 6 ບ້ານ ມີ ບ້ານ ແທ່ນໂທ້, ບ້ານແທ່ນຈອງ, ບ້ານພຽງໂຄ້ງ, ບ້ານກາງຄຳ, ບ້ານ ພຽງດ້າງ ແລະ ບ້ານສົບທ້າງ.
    • ຈຸດທີ່ສອງ ຈັດຢູ່ສະໂມສອນບ້ານພຽງພ່າງ ມີ 4 ບ້ານ ມີ ບ້ານສົບນາ, ບ້ານສົບເປີນ, ບ້ານພຽງພ່າງ ແລະ ບ້ານສັນແກ້ວ.
      ອີງຕາມພາລະບົດບາດສິດແລະໜ້າທີ່ຂອງທະນາຄານນະໂຍບາຍໃນການສະໜອງສິນເຊື່ອເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກແລະຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າເພື່ອໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີທຶນຮອນໄປເຮັດການຜະລິດພາຍໃນເມືອງທຸກຍາກ,ຈຸດສຸມລັດຖະບານ-ທ້ອງຖິ່ນແລະບ້ານ 3 ສ້າງ, ໄນໄລຍະຜ່ານມາໂດຍສະເພາະຢູ່ຈຸດສຸມບຸນຖີ່ນເລີ້ມ ສະໜອງສິນເຊື່ອ ເປົ້າໝາຍລ້ຽງງົວ ແຕ່ປີ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ.
      ຮອດປະຈຸບັນປະຊາຊົນໄດ້ມີການແຂ່ງຂັນກັນລ້ຽງສັດໃຫຍ່ຢ່າງເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ເຊີ່ງສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນແຕ່ລະບ້ານມີຈຳນວນສັດລ້ຽງຫລວງຫລາຍ ຖ້າທຽບໃສ່ວົງເງີນທີ່ໄດ້ກູ້ຢືມຈາກ ທນບ ເບື້ອງຕົ້ນຄື: ບ້ານແທ່ນໂທ້ມີງົວ 200 ໂຕມີຄວາຍ 16 ໂຕ, ບ້ານແທ່ນຈອງມີງົວ 215 ໂຕມີຄວາຍ 18 ໂຕ, ບ້ານພຽງໂຄ້ງມີງົວ 215 ໂຕມີຄວາຍ 20 ໂຕ, ບ້ານກາງຄຳມີງົວ 157 ໂຕມີຄວາຍ 6 ໂຕ, ບ້ານພຽງດ້າງມີງົວ 170 ໂຕ,ບ້ານສົບທ້າງມີງົວ 162 ໂຕ, ບ້ານສົບນາມີງົວ 18 ໂຕ, ບ້ານສົບເປີນມີງົວ 36 ໂຕ, ບ້ານພຽງພ່າງມີງົວ 180 ໂຕແລະບ້ານສັນແກ້ວມີງົວ225 ໂຕລວມງົວ 1,578 ໂຕແລະລວມຄວາຍ 54 ໂຕ.
      ພິທີຄັ້ງນີ້,ໂດຍໄດ້ຮັບຄວາມຮ່ວມມືເປັນຢ່າງດີຈາກພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນບັນດາທ່ານເລຂາພັກບ້ານ-ນາຍບ້ານໂດຍສະເພາະຫົວໜ້າກຸ່ມ/ຮອງກຸ່ມແລະສະມາຊິກໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືເອົາໃຈໃສ່ແລະເຂົ້າຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດການບົວລະບັດຮັກສາແລະປ້ອງກັນພະຍາດສັດຊຶ່ງພິທີແມ່ນໄດ້ ສຳເລັດໃນວັນທີ່ 15/06/2018.