Google search
ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                                 ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )                               ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                             ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )
ເຂົ້າລະບົບ
ສະແດງຄໍາເຫັນ
 
     
  ການບໍລິການສິນເຊື່ອ ຂອງ ທະນາຄານນະໂຍບາຍ  
 

I. ອັດຕາດອກເບ້ຍ

ອັດຕາດອກເບ້ຍແມ່ນຂື້ນກັບ ປະເພດຂອງສິນເຊື່ອ, ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້ :

- ສິນ​ເຊື່ອ​ໄລຍະ​ສັ້ນ : ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ 5% ຕໍ່ປີ.
ສິນເຊື່ອປະເພດນີ້, ແມ່ນ​ໃຫ້​ກູ້ຢືມ​ເປັນ​ໄລຍະ​ສັ້ນ ບໍ່​ເກີນ1​ ປີ​ຫລື 12​ເດືອນ.

- ສິນ​ເຊື່ອ​ໄລຍະ​ກາງ : ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ 6% ຕໍ່ປີ
ສິນເຊື່ອປະເພດນີ້ ແມ່ນ​ໃຫ້​ກູ້​ຢືມ​ເປັນ​ໄລຍະ​ກາງບໍ່​ເກີນ 5 ປີ ຫລື 60 ​ເດືອນ .

- ສິນ​ເຊື່ອ​ໄລຍະ​ຍາວ​​ : ອັດຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ7%ຕໍ່ປີ.
ສິນເຊື່ອປະເພດນີ້ ແມ່ນ​ໃຫ້​ກູ້​ຢືມ​ເປັນ​ໄລຍະ​ຍາວ​ເກີນ 5 ປີ ຂຶ້ນ​ໄປ.

ອັດຕາດອກເບ້ຍດັ່ງກ່າວ, ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ ວັນທີ 21/05/2014 ເປັນຕົ້ນໄປ

 
 

II. ນະໂຍບາຍສິນເຊື່ອ

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫຼດ

 
 

III. ພາລະບົດບາດສິນເຊື່ອ

ກົດທີ່ນີ້ເພື່ອດາວໂຫຼດ

 
 

IV. ແບບຟອມສິນເຊື່ອ

  ລໍາດັບ ຫົວຂໍ້ ກົດດາວໂຫຼດ  
  1 ແບບຟອມສໍາລັບລາຍກຸ່ມ  
  2 ແບບຟອມສໍາຫລັບ 500 ລ້ານກີບລົງມາ  
  3 ແບບຟອມສໍາຫລັບ 500 ລ້ານກີບຂື່ນໄປ