Google search
ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                                 ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )                               ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ກັບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ                             ( ທະນາຄານນະໂຍບາຍ ເຂັ້ມແຂງ ໝັ້ນຄົງ ຍືນຍົງ )
ເຂົ້າລະບົບ
ສະແດງຄໍາເຫັນ
 
     
  ການເປັນຕົວແທນ ໃນການບໍລິການ  
 

 I. ຕົວແທນເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ

         ບໍລິການ​ເບິ​ກຈ່າຍ​ເງິນ​ເດືອນ​ລັດຖະກອນ ຜ່ານ​ລະບົບທະນາຄານ ​ໃຫ້​ກະຊວງ​ການ​ເງິນ ​​ຜ່ານ​ບັດ ATM ຂອງ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ ດ້ວຍ​ເຄື່ອງ EDC ຢູ່​ໜ່ວຍ​ບໍລິການ​ເມືອງ ສັງ​ທອງ ຕາມ​ການ​ຕົກລົງ​ເຫັນ​ດີ​ຈາກ​ພາກ​ສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ,​ ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ແກ່ ພະນັກງານ​ລັດຖະກອນ ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຖອນ​ເງິນ​ເດືອນ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ ​ດ້ວຍ​ການໃຊ້ບັດ ATM ຂອງ ທະນາຄານ ​ການ​ຄ້າມີ​ຄວາມ​ສະດວກ​ວອງ​ໄວ​ໃນ​ການ​ໄຊ້ບໍລິການ, ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​, ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງຍາກ​ໃນ​ການ​ເກັບ​ຮັກສາ​ເງິນ​ໄວ້​ໃນ​ບັດ ATM

 
 

  II. ຕົວແທນຮັບຝາກເງິນ

          ທນບ ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ຮັບ​​ເງິນ​ຝາກ​ໃຫ້​ທະນາຄານ ທຸລະ​ກິດ​ອື່ນ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະນຸຍາດ​ຈາກ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ
ທນບ ໄດ້ເປີດຮັບເງິນຝາກໃຫ້ແກ່ມວນຊົນທົ່ວໄປທີ່ຕ້ອງການທ້ອນໂຮມເງິນດ້ວຍຮູບການຝາກ ປະຢັດ, ຝາກປະຈຳ ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະຝາກ , ປະຈຸບັນ ທນບໄດ້ເປັນຕົວແທນຮັບຝາກເງິນໃຫ້ທະນາຄານ ທະນາຄານສົ່ງເສີມກສິກຳຢູ່ ໜ່ວຍບໍລິການ ເມືອງ ໄຊສົມບູນ ແລະບ່ອນທີ່ບໍ່ມີຫ້ອງການ ທະນາຄານ ສົ່ງເສີມກະສິກຳຕັ້ງຢູ່ ທນບ ຈະ​ເປັນ​ຕົວ​ແທນ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ຝາກ​ເງິນ ທຸກ​ປະ​ເພດ, ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ຝາກ​ງ່າຍ​ຖອນ​ສະບາຍ​​ໄດ້​ຮັບ​ດອກ​ເບ້ຍ​ຕາມ​ການ​ກຳນົດ​ຂອງ ທະນາຄານ ສົ່ງ​ເສີມ​ກະສິກຳ